ALGEMENE VOORWAARDEN HASHIMOTO ACADEMY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Hashimoto
(hierna te noemen scholingsaanbieder) en deelnemers aan een onlineprogramma binnen de Hashimoto Academy van Happy Hashimoto (hierna te noemen scholingsdeelnemer). De onlineprogramma’s wordt hierna ‘scholing’ genoemd.

Happy Hashimoto hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Informatie
De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de
scholing. Dit gebeurt door middel van actuele informatie op de website.

Artikel 2 – Inschrijving
Inschrijving voor scholingsdeelname geschiedt via de aankoop in de webshop. Na ontvangst van de
betaling wordt de scholingsdeelnemer ingeschreven en ontvangt hiervan een bevestiging en indien van toepassing zijn of haar inloggegevens voor de online leeromgeving. Deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Artikel 3 – Betaling
Meteen bij aankoop betaalt de scholingsdeelnemer het cursusgeld.

Artikel 4 – Annulering
Voor aankoop van onlineproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling indien er direct inloggegevens worden verstrekt en 14 dagen na start van een programma indien er geen sprake is van inloggen.
Annulering van de aankoop dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de scholingsaanbieder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt u 100% van het door u betaalde cursusgeld retour.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om naar beste inzicht en vermogen, de door haar
aangeboden scholingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door
scholingsdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan. Scholingsdeelnemer verplicht zich de
scholingsaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid
Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te
houden en niet aan derden door te geven. Als dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige
informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven
dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de
andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Artikel 7 – Respectvolle omgang
Van scholingsaanbieder en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en
anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering, kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken door de scholingsaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing en/of de besloten Facebook-groep te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 8 – Copyright
Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal, aanvullende
documentatie, opdrachten en alle overige door scholingsaanbieder in het kader van de scholing
gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de scholingsaanbieder.
Het is de scholingsdeelnemer niet toegestaan om deze materialen en dergelijke in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Dit is in strijd met de intellectuele (eigendoms-)rechten van scholingsaanbieder.

Artikel 9 – Video, geluidsopnamen en screenshots
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het scholingsmateriaal is niet
toegestaan.

Artikel 10 – Disclaimer
De inhoud van het online scholingsaanbod is alleen bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook.
Niets uit het online scholingsaanbod is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Bespreek (potentiële) beslissingen over je gezondheid altijd met je eigen arts of behandelaar.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 1 januari 2020