Algemene Voorwaarden Affiliate Happy Hashimoto

 

Onderstaand vind je de spelregels / algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van Happy Hashimoto. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Definities

 1. Happy Hashimoto: Happy Hashimoto is gevestigd in Maren-Kessel, Provincialeweg 40, 5398JM. BTW-nummer: NL001637573B96. KvK-nummer: 67615767
 2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Happy Hashimoto als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie onder de aandacht te brengen.

Aanmelding en acceptatie

 1. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaard en gerespecteerd worden.

Gebruik

 1. De Affiliate zal de door Happy Hashimoto aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
 3. Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
 4. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
 5. Misleiding van derden

Commissie

 1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Happy Hashimoto een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Happy Hashimoto is bindend voor de Affiliate.
 3. De Affiliate geeft Happy Hashimoto toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.
 4. De betaling van de commissie zal elk kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft doorgegeven. (Streefdata: 1 jan, 1 april, 1 juli, 1 okt) 

Beëindiging

 1. Happy Hashimoto is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Happy Hashimoto onder meer gerechtigd om de Affiliate overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  1. De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
  2. De site van de Affiliate naar oordeel van Happy Hashimoto in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: vera@hashimoto.nl.
 3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Happy Hashimoto uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

 1. Alle door u aan Happy Hashimoto verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

 1. Happy Hashimoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
 2. Happy Hashimoto draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Happy Hashimoto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
 3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 4. Happy Hashimoto is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

 1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Happy Hashimoto.
 2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Happy Hashimoto is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze AV: 23 jan 2023.